ข่าวทั่วไป, ประเภท, สถานที่ท่องเที่ยว, สถานีทดลองเกษตร

เที่ยวเชิงเกษตร กระตุ้นสำนึกรักเมืองไทย

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งอบรมภูมิท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการ ทั้งกระตุ้นจิตสำนึกรักเมืองไทย ชวนคนไทยเที่ยวเชิงเกษตร

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือ Agro-tourism เป็นทางเลือกในการพักผ่อนหย่อนใจ ที่จะได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมกิจกรรม Unseen in Thailand ที่น่าติดตามยิ่ง ขณะที่ในภาพรวมของการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยกว่า 1.2 ล้านบาท/ปี และท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็เป็นกิจกรรมสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและทำรายได้กว่า 1 หมื่นล้านบาท/ปี

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหลักต่างๆ เช่น สถานที่สำคัญของจังหวัดนั้นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีลักษณะที่เป็นแหล่งประกอบอาชีพทางการเกษตร พืช ประมง ปศุสัตว์ ป่าไม้ หรือวิถีการดำรงชีวิตของเกษตรกรที่มีลักษณะพิเศษต่างๆ

ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการ เอกชน และเกษตรกร ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงของกรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มต่างๆ และโฮมสเตย์ เป็นต้น

ทั้งหมดล้วนมีความสามารถในการบริหารจัดการกิจการทางการเกษตร และมีกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จเด่นชัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยต้องการผลักดันให้เป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม เน้นให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นองค์ความรู้ การให้บริการ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พร้อมจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว

อธิบดีฯ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการให้มีความรู้ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและการสร้างเครือข่าย รวมทั้งมีแผนที่จะขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนตลอดจนเครือข่ายเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นอีกทางเลือก ที่นักท่องเที่ยวมีความความชื่นชอบและประทับใจ

นอกจากจะได้รับความรู้ความเพลิดเพลินจากประสบการณ์ตรงของเกษตรกรแล้ว ยังได้สัมผัสและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมท้องถิ่น เทคโนโลยีการเกษตรต่างๆ อีกทั้งเป็นการกระจายรายได้โดยตรงสู่เกษตรกร ช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี ทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ยังช่วยให้คนไทยหันกลับมาเที่ยวเมืองไทยให้มากขึ้นด้วย